Tresors de terres remotes

Obres medievals als museus de la XMAC

Comissari: Alberto Velasco Gonzàlez

L’edat mitjana ens cau lluny. És per això que quan sentim a parlar del segle XIII ens envaeix un cert vertigen, una mena d’inseguretat al voltant dels fets i del coneixement causada per la distància temporal. Però aquesta no és l’única distància que condiciona el nostre acostament als segles medievals. Com percebem la idea de distància física en relació als segles del romànic i del gòtic? Podem copsar realment què suposava un viatge llarg per a aquella gent? Abans de la pandèmia de la Covid19, no ens feia cap mandra agafar un avió. Avui, viatjar a terres llunyanes potser no és tant difícil com a l’edat mitjana, però ens genera inseguretats i incerteses.
D’altra banda, als segles medievals, les obres d’art es movien juntament amb les persones. Els seus desplaçaments van comportar el moviment d’objectes, ja fos perquè se’ls emportaven per utilitzar-los durant la seva estada lluny de casa, o bé —això ens interessa més— perquè els adquirien en els seus desplaçaments en ser productes rars i difícils de trobar als mercats propis. En aquest sentit, la fe i el comerç són al darrere de l’arribada a terres catalanes de molts productes i manufactures artístiques des d’indrets tan exòtics com Al-Àndalus, Egipte, Pèrsia o Bizanci, però també de llocs més propers com Itàlia, França o els Països Baixos del Sud. Molts cops, especialment en el cas d’aquells procedents d’Orient i el nord d’Àfrica, objectes que no tenien un ús religiós als seus llocs d’origen van acabar integrant-se al tresor sagrat de les esglésies catalanes, sovint com a embolcalls de relíquies. I això té la seva explicació, com mirarem d’argumentar en aquesta exposició.

 

Avui, més que mai, la distància temporal dels segles i la curiositat per conèixer com s’abordaven els recorreguts de llarga distància de persones i objectes, susciten en nosaltres una atracció i, sobretot, una sèrie d’interrogants que aquesta exposició virtual mirarà de respondre a través dels diferents conceptes i idees. La intenció és parlar d’un conjunt d’obres d’art aplegades als museus que integren la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya que són testimoni de la circulació de mercaderies i objectes a l’edat mitjana, i demostrar que aquests moviments van comportar l’arribada d’una sèrie de produccions artístiques, algunes d’elles ben exòtiques, que llavors ja fascinaven i que avui encara ens continuen meravellant.

Entre Orient i Occident,
passant per Al-Àndalus

En temps del 5G, la globalització i d’Amazon, escau preguntar-se perquè en un jaciment del Segrià de fa mil cinc-cents anys van aparèixer un conjunt d’objectes de procedència mediterrània i oriental. De la mateixa forma, pot semblar-nos sorprenent que unes peces d’escacs fetes a Egipte o Pèrsia fossin adquirides per un cavaller del segle XI i la seva esposa i acabessin formant part del tresor de la col·legiata de Sant Pere d’Àger. Tot té la seva explicació particular, però hi ha una raó comuna: les relacions Orient-Occident han estat ben vives des de temps immemorials i s’han vist reflectides en la translació d’objectes i manufactures artístiques. Des de el segle XIII els mercaders catalans tenien consolats a Tunísia, Bugia (Bejaïa, a Algèria) o Alexandria. Però els moviments no van ser unidireccionals, ja que les llanes teixides a Lleida van arribar fins més enllà dels confins de la cristiandat, i al monestir de Santa Caterina del Sinaí (Egipte) es conserva una pintura donada el 1387 per Bernat Maresa, ciutadà de Barcelona i cònsol dels catalans a Damasc. Les relacions mediterrànies, així com els intercanvis comercials amb Al-Àndalus, van facilitar l’arribada de teixits i objectes luxosos que fascinaven les elits cristianes, però també d’altres obres més modestes que eren adquirides per les oligarquies de les ciutats, com les icones bizantines. En aquest sentit, sabem que el 1404 van arribar al port de Barcelona diferents vaixells procedents de Bizanci amb nombroses icones a la seva càrrega, a més de cadires, arquetes, catifes i altres objectes.

Europa, un gran mercat artístic

Els segles medievals van veure com determinades produccions artístiques es difonien per Europa de forma massiva gràcies a les xarxes comercials. L’orfebreria d’època romànica a Catalunya té produccions autòctones importants, però és el moment en què penetra amb força un tipus d’objectes de baix cost i de gran solvència estètica: els esmalts de Llemotges. A la regió llemosina es van produir creus, reliquiaris, canelobres, píxides, copons, encensers, cobertes de llibres, o bàculs. Fins i tot, l’arribada d’aquestes manufactures a Catalunya va poder generar imitacions per part de tallers locals. Va ser durant el gòtic, tanmateix, que va materialitzar-se el triomf de determinades produccions artístiques amb denominació d’origen. Els brodats anglesos, els ivoris francesos, els alabastres de Nottingham, les arquetes italianes, els retaules flamencs, o la metal·listeria en llautó i coure de ciutats com Nuremberg o regions com Namur van inundar el mercat europeu. Flandes va excel·lir llavors com a gran mercat, d’aquí que els catalans fundessin a Bruges un dels primers consolats, el 1330. Així, les potents xarxes comercials teixides entre Flandes i la Corona d’Aragó van permetre que objectes com l’excepcional làmpada de llautó conservada al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona arribés a Santa Fe de Valldeperes.

L’embelliment dels altars
i de les llars

Les imatges jugaven un rol important tant a les esglésies com a la llar. L’experiència religiosa es canalitzava a través dels retaules que presidien els altars dels temples, però també de les pintures i escultures devocionals, de petites dimensions, que els fidels empraven en la intimitat dels seus domicilis. Per satisfer la necessitat d’obres d’art en aquests àmbits es podia recórrer a artistes del país, o bé a produccions importades que podien aportar exotisme, distinció o, fins i tot, més emotivitat a la pràctica pietosa. Algunes obres d’aquest apartat ens parlen de la vitalitat del comerç d’obres artístiques entre la Corona d’Aragó i el nord d’Europa ja a principis del segle XV. Altres, en canvi, ho fan sobre com la producció i exportació de retaules esculpits es centralitzarà poc després a la zona de Brabant, amb nombrosos exemplars documentats en terres hispanes. Determinades produccions, com la de les petites escultures de Malines, estaven especialment pensades per a l’entorn de la llar, tot i que quan van arribar a casa nostra molts cops van integrar-se als altars de les esglésies o monestirs. El mateix va passar amb els petits ivoris francesos o amb les peces flamenques realitzades en terracota, l’arribada de les quals està prou ben atestada a Barcelona en la documentació mercantil i els inventaris de les cases particulars.

Relíquies i adaptacions

Vist amb ulls del segle XXI se’ns pot fer estrany que a l’interior d’un altar cristià consagrat del segle XI apareguin relíquies embolcallades en un teixit oriental i dins d’un receptacle andalusí. Com pot ser que les despulles de cossos sants, de màrtirs cristians, es protegissin amb manufactures produïdes per infidels? La resposta és senzilla: per la fascinació que la societat cristiana sentia per alguns dels objectes artístics que produïen “els altres”. Això va fer que molts dels receptacles de relíquies emprats a Catalunya en època romànica, les anomenades lipsanoteques, fossin de procedència oriental o andalusina. Al Califat de Còrdova (929-1031) existia un important consum de manufactures de luxe que va afavorir l’arribada, per exemple, de flascons de vidre tallat fets a Pèrsia i destinats a contenir cosmètics. Malgrat aquest ús original tan prosaic, algunes d’aquestes peces acabarien sent emprades per consagrar altars a Catalunya. Quelcom similar pot afirmar-se per als teixits hispanoàrabs llavorats amb seda, els quals podien fer-se servir per teixir induments litúrgics, o bé per per servar les relíquies dins les lipsanoteques, ja que es consideraven materials nobles i dignes de protegir santes despulles. Ja en els segles del gòtic, les arquetes folrades amb diferents materials, com les de peltre vingudes de Xipre, o les d’os arribades d’Itàlia i fetes per la nissaga dels Embriachi, van passar de contenir objectes preuats del mon profà, a hostatjar les restes de cossos sants en esglésies i catedrals.

Importacions per a
la litúrgia i la devoció

Els primers testimonis documentals sobre la presència d’obres esmaltades llemosines en esglésies catalanes daten d’inicis del segle XIII. Precisament, el gran impuls de la difusió de l’obra de Llemotges va ser arran del Concili Laterà IV (1215) i del suport del papa Inocenci III (1298-1216), que degué conèixer directament les peces en un viatge a la regió. Una de les raons del seu èxit és el baix cost i la fulgència visual dels esmalts que les decoraven. Les pràctiques associades a la litúrgia van comportar l’arribada d’altres objectes necessaris per als rituals i l’embelliment de l’altar, com imatges de Crist fetes en bronze i produïdes a l’entorn germànic, una àrea que excel·lia en el treball dels metalls. Destaquen també els bols o bacines mal anomenats “hanseàtics”. La majoria d’ells han estat localitzats a Estònia, tot i que l’àrea de difusió va des del Bàltic fins al Baix Rin, passant per Anglaterra, Polònia i la costa del Mar del Nord. Aquesta democratització dels objectes vinculats a la pietat es palesa també en els ivoris francesos, que malgrat el material preciós amb el qual estaven fets, devien ser relativament econòmics per les seves petites dimensions.